Multihus Taarshallen – fra idrætshal til hele byens samlingssted

I 2014 overgik den traditionelle Taarshallen fra at være en kommunal hal til at være en almennyttig, velgørende forening. En flok borgere ville ikke finde sig i, at en kommunal beslutning i 2013 lukkede hallens lille svømmebassin på 8x17 meter. Det var med øje for at genåbne bassinet, at hallen overgik til en forening.

Almennyttig velgørende betyder for Taarshallens vedkommende, at en bestyrelse på syv personer og to suppleanter, valgt af foreningens medlemmer, varetager de overordnede beslutninger, mens drift af hallen er halinspektørens opgave. Et overskud ved regnskabsårets afslutning skal bruges til at udvikle foreningen eller uddeles til velgørende formål.

September 2016 kunne en nyrenoveret svømmesal slå dørene op og missionen kunne siges at være lykkedes. Tankerne stoppede dog ikke der. Man så mulighed for at samle flere af byens foreninger i et fælles hus samtidig med, at man gerne ville samle alle idrætsforeningens afdelinger under ét tag. Fodboldspillerne var allerede flyttet ind i hallen i 2015, da deres klubhus og stadionbane blev inddraget til rekreativt område, bl.a. til regnvandsbassiner og overskudsjord fra byfornyelse og kloakseparering. Den sidste af idrætsforeningens afdelinger, der manglede plads i hallen var gymnasterne. De trænede i skolens gamle gymnastiksale, som var fra midt tresserne.

Forarbejdet gik i gang i samarbejde med kommunekonsulenter, arkitekter, økonomirådgivere osv., og i 2017 kunne man låse sig fast på det byggeri og den udvidelse, man ønskede sig. Bagud lå flere 100 timers arbejde fra byggeudvalg og frivillige involverede, men det var intet i forhold til hvad, der ventede forude.

April 2018 blev første spadestik taget og det næste års tid var hallen, og området omkring, én stor byggeplads. Råhus og installationer blev købt på fast pris hos lokale håndværkere. Stort set alt andet arbejde blev udført af byens borgere, der frivilligt dag efter dag stillede op til både små og store opgaver.

Det er blevet et fantastisk hus! Alt det, vi drømte om, er gået i opfyldelse. Et hus, hvor man mødes på kryds og tværs. Det, at Spar V midt i processen indgik aftale om at etablere filial og pengeautomat i den nye bygning, gav den endnu et løft i forhold til mangfoldighed. Vi har nu en flot multihal med springanlæg, der tilgodeser alle gymnasters ønsker; værksted til byens borgere, så dem uden tilknytning til idræt også kan indgå i fællesskabet; klublokale til spejderne; lagerplads til borgerforeningen; multisal til folkedanserne; lokaler til foredrag, gymnaster, yogaister, fester, møder mm; en foyer og indgang, der indbyder til fællesskab, samling, uformelle møder og fredagshygge; søndags brødudsalg; mediatek til et pusterum i dagens travlhed; multiomklædning for alle; individuelle omklædningsfaciliteter; handicapfaciliteter; ungdomsrum og stadigvæk med plads til alt det, vi går og drømmer om. Såsom toiletter på 1. sal, produktionskøkken, behandlerrum, stor terrasse med udsyn over stadion osv.…

Har man en idé, forslag, forespørgsel eller anden kommentar, tager vi altid imod og lader det være inspirationen til at drive et hus med samling og sammenhold som den drivende kraft.
M
Der skal først skabes tidssvarende og tilstrækkelige omklædnings- og badefaciliteter til alle Taarshallens sportsudøvere. Navnlig TUI ́s fodboldspillere vil fremover mangle omklædnings- og badefaciliteter, da svømmesalens omklædnings- og badefaciliteter af hygiejnemæssige grunde ikke længere kan benyttes efter svømmesalens åbning.

Derfor er omklædnings- og badefaciliteter stærkt påkrævet. De er placeret i bunden af fællesarealet helt mod syd – nærmest gravet ind i brinken, hvilket bevirker, at denne mellembygning ikke vil syne af meget set ude fra. Samtidig giver denne placering - næsten - direkte udgang til fodboldbanerne via en støvlesluse umiddelbart for enden af omklædningsrummene. Omklædningsrummene er særdeles fleksible: fra to store, der opfylder kravene til divisionskampe kan de med et par skydedøre laves om til 4 mindre. Størrelsen reguleres ved aflåselige døre efter behov. Der er ingen fast kønsopdeling, og der er masser af aflåselige vægskabe til den enkelte bruger, hvilket giver stor fleksibilitet og kapacitet.

Taarshallen ser det i øvrigt som en stor fordel for sammenholdet og fællesskabet i byen, at stadion nu ligger ved hallen, og vi arbejder meget bevidst for, at både fodboldspillere og tilskuere får gavn af den placering og de faciliteter Taarshallen kan tilbyde.
Dækket over omklædnings- og baderum, som også danner et repos over en del af fællesarealet, etableres også i etape 1 af byggetekniske og rationelle grunde og bliver dermed billigere. Samtidig skal det store fællesrum på ca. 160 m2 på 1. sal etableres. Rummets endevægge dækkes af indbyggede skabe, hvor brugernes materialer til hobbyaktiviteter, diverse spil, service og duge til opdækning til f.eks. fællesspisning, foredragsaftner m.m. kan opbevares. Rummet kan opdeles i to rum ved hjælp af en lydtæt foldevæg, hvis der skal være et separat arrangement i det ene lokale.

I det daglige opdeles rummet i mindre afsnit og hyggekroge ved hjælp af flytbare og lyddæmpende rumdelere, så flere grupper af brugere kan udnytte rummet samtidig – og både være i kontakt med andre og samtidig have lidt ro omkring sig, hvis der f.eks. skal læses lektier, spilles kort eller arbejdes, mens der ventes på nogen. Til dette fællesrum er der fri adgang for alle brugere, når det ikke er optaget af arrangementer.

I førstesalens vestlige side etableres et værkstedslokale i rummet over køkkensektionen. Her kan borgergrupper uden begrænsning og beregning udfolde sig med hobbyaktiviteter af forskellig art. Til dette værksted føres vand, afløb og kraftstik frem.
Med til etape 1 hører også etablering af en balkon med en 4 meter bred trappe på sydsiden af den oprindelige hal. Gangarealet ud for fællesrummet på 1. sal leder mod øst ud til denne balkon, der via en dør giver forbindelse til cafeteriet, og via den brede trappe er der direkte adgang til og udsyn over stadion.

Balkon og trappe kan samtidig bruges som siddeplads for tilskuere til fodboldkampe. Og omvendt: Balkonen kan benyttes til optræden ved udendørs koncerter o.l., hvor publikum sidder på grønsværen foran balkonen med fint udsyn til den/de optrædende.
Når man ankommer til Taarshallen via parkeringspladsen mod nord og træder ind gennem indgangspartiet vil en bred trappe lede fra fællesarealet op til 1. sal. Trappen kan også benyttes som siddeplads, når fællesarealet neden for benyttes til optræden af forskellig slags.
Et væsentligt element i etape 1 er en ”halv hal” med 2 springgrave og trampolin, således at TUI ́s gymnastikafdeling kan samle alle deres hold ét sted og opnå en synergieffekt mellem både hold og trænere. Hallen er skitseret til 616 m2. incl. springgrave, men det skal bemærkes at vi kun søger lokaletilskud til en træningssal, som er fra 250 – 599m2.

Når hallen beskrives som ”halv hal”, er det fordi, den kan udvides til en hel hal med korrekte mål til håndboldkampe, hvis behovet opstår.

Hallen kan også bruges til mellemstore kulturelle arrangementer, og tanken er at etablere en scene over springgravsarealet (dog først i en senere etape). Der etableres et robust sportsgulv i hallen, netop fordi hallen skal benyttes til mange funktioner.
Til etape 1 hører også fællesarealet i stueplan - med indgangspartiet - mellem den gamle hal og den nye mindre hal. Herfra er der adgang til den nye 1. sal samt til det nuværende cafeteria på 1. sal over den gamle hal, med udsigt over stadion og udgang til balkon og trappe/tilskuertribune som allerede beskrevet. Fra cafeteriet er der gennem vinduer fint udsyn over både den gamle hal og svømmesalen. Her er også trappen op til TUI ́s Fodboldafdelings lokaler på 2. sal. Der er altid åbent til cafeteriet og alle er velkomne enten ved bordene eller i sofagruppen. Der er automat med kaffe, læskedrikke med videre, og på tidspunkter med flere brugere i hallen samt ved arrangementer er der naturligvis betjening i cafeteriet.

Med til etape 1 hører også nedbrydning af væggen mellem den gamle hal og gangarealet. Væggen nedbrydes fra indgangsdøren, forbi trappen op til cafeteriet og hen til endevæggen så der åbnes ind til hallen. Samtidig fjernes de gamle toiletter, både dame og herre, samt depotrum, så der bliver åbnet op mellem fællesarealet og den gamle hal. Fællesarealet vil således række ind over den bestående gang, helt ind til den gamle hal. Den gamle hal bindes således naturligt sammen med fællesarealet og den nye hal. Fællesarealet vil fremstå som en samlende enhed for hele stueplan.

I fællesarealets østside placeres et mediatek med fri netadgang samt lokale aviser o.l. møbleret med arbejdsborde og hvilemøbler. Hertil har alle adgang i hallens daglige åbningstid fra kl. 06.00 – 22.00. Ønsket er, at det må blive mødested og aktivt venterum for både unge og ældre brugere. På sigt måske også rumme en kommunal borgerservicefunktion nogle timer ugentligt og også meget gerne en biblioteksfunktion – uden fysiske bøger.

I fællesarealets vestside vil væggene til et produktionskøkken blive etableret og installationer ført frem, men selve apteringen venter til senere etaper (etape 2). Rummet, der er meget åbent, vil ind til da blive brugt som hyggehjørne. I fællesarealet ved indgangspartiet vil der blive opstillet møbler beregnet til den korte pause: et par mindre borde med stole, så der kan læses, skrives, arbejdes med PC (fri netadgang) og afslapningsstole, sækkestole eller lignende flytbare møbler, hvor ventetid kan fordrives og hvor det er muligt at få en sludder – også hvis man lige kommer forbi og vil kigge ind. Det er ønsket at en spadseretur, løbetur eller cykeltur i og omkring byen naturligt vil omfatte et smut omkring hallen bare fordi...

Det skal nævnes, at hallens toiletter - helt lavpraktisk – altid er tilgængelige. Og selvfølgelig er alle faciliteterne i det store fællesareal og i cafeteriet til gratis afbenyttelse – akkurat som fællesrummet på 1. sal.

Der etableres et legehjørne / hyggehjørne hvor småbørn kan fordrive tiden, hvis der er optaget i hallerne. Desuden etableres der en klatrevæg i fællesarealet.

Med denne kun lidt fastlagte og flytbare møblering, vil vi give brugerne mulighed for i nogen grad at indrette rummet efter deres behov og bruge erfaringerne i den endelige indretning af de efterfølgende etaper.
Lidt forhistorie

Hvis vi går 3 år tilbage, lå aktiviteterne i Tårs By spredt ud over hele byen, med en nedslidt hal i den sydlige ende, Stadion med klubhus i den nordlige ende, et nedslidt Forsamlingshus i den østlige ende, og dertil var byens mange foreninger nærmest hjemløse, de mødtes forskellige steder, hvor der kunne findes plads, og det gør de fleste stadig.

Derudover var bl.a. gymnastikafdelingen søgt udenbys, fordi der simpelthen ikke er plads og de rigtige forhold til stede her i Tårs.

En sådan spredning giver ikke et godt sammenhold i byen og det hele blev så forværret yderligere i 2013, da svømmesalen blev lukket. Skolebørnene skulle nu køres udenbys for at lære at svømme, og alle de øvrige svømmesalsbrugere måtte ligeledes søge andre steder hen. Vi var havnet i en negativ spiral.

Derfor var vi nogle her i Tårs, der syntes, at nu var det på høje tid at gøre noget. Vi ville have vendt den negative spiral og få skabt et nyt kraftcenter, hvor Samling & Fællesskab stod øverst på dagsordenen, men det er en stor opgave. Der skal skabes rammer og tilbud til alle mulige aktiviteter, som alle er med til at samle folk - og selvfølgelig skulle det være i og omkring vores gamle, lidt nedslidte kommunalt ejede hal, det hele skulle skabes.

Den nedslidte kommunalt ejede hal skulle gøres selvejende og være krumtappen i det nye kraftcenter i Tårs

Men det kommer ikke af sig selv, vi skulle have hele byen med. Der blev holdt flere borgermøder hvor der mødte langt over 100 op hver gang. Vi kunne se at alle byen borgere var klar til en ny måde at gøre tingene på, der var allerede fra starten meget stor opbakning.

I sommeren 2014 lykkedes det at overtage hallen, og den blev omdannet til en selvejende hal, og straks gik arbejdet, med at gøre drømmene til virkelighed, i gang.

Kommunen og Vandselskabet hjalp indirekte til ved at nedlægge Stadion, fordi de skulle bruge området i forbindelse med den store kloakrenovering og så kom der pludselig ca. 270 nye brugere op til Taarshallen – fodboldspillere der havde hårdt brug for omklædnings- og møderum. Der blev af frivillige ulønnede anlagt ny Stadion ved Taarshallen.

Den første store opgave var at få vand i svømmesalen igen, og det skulle vi selv skaffe midler til, 2,5 million, så vi startede med at lave en lokal indsamling i Tårs by og omegn.

Det lykkedes over alt forventning. Der har aldrig nogen sinde i Tårs bys historie været samlet så mange penge sammen lokalt. Der var opbakning fra 250 hustande og desuden er der nu dannet en hel arbejdshær på ca. 50 frivillige personer, som løser rigtig mange opgaver i og omkring Taarshallen.

Der møder små hold op et par gange om ugen, som laver ulønnet, frivilligt arbejde, alle har fået en ejerskabsfornemmelse …. Det er blevet ”Vores Hal”

Svømmesalen blev indviet den 24. september 2016, hvor der er indvielse, og vi kan nu reklamere med en tip top moderne svømmesal med alt det nyeste udstyr, som opfylder alle de nye 2017 krav.

Visionen for det nye Multihus Taarshallen

Med Multihus Taarshallen ønsker Foreningen Taarshallen at skabe et naturligt samlingssted for alle borgere i Tårs og omegn – både sportsligt, kulturelt og socialt. Multihuset vil danne den ideelle ramme for, at alle generationer kan mødes til fælles glæde, ligesom borgere med handicap og svag tilknytning til fællesskaber tilstræbes at blive en naturlig del af brugerne.

I Multihus Taarshallen vil alle byens borgere uanset interesse og alder mødes, fordi man i huset kan deltage i forskellige sportslige og kulturelle aktiviteter – eller måske bare mødes, se på de forskellige aktiviteter, få en snak og naturligt blive trukket ind i de sportslige og sociale fællesskaber, aktiviteter og møder, der er i huset. Og det uanset alder -

I Multihus Taarshallens styregruppes kommissorium er ovenstående sammenfattet i kodeordene: Sportsaktiviteter, socialt samvær, kulturelle aktiviteter samt værested og mødested.

Foreningen Taarshallen arbejder for at Taarshallen efter renovering af svømmesalen udbygges i etaper.

Etape 1:

Ny tilbygning på ca. 1.350m2 i grundplan, dertil bliver der mulighed for udnyttelse af 1. sal på ca. 600m2. Hele ”kassen” bygges i en arbejdsgang, så de ydre rammer er på plads og udført i én arbejdsgang for at billiggøre byggeriet. Derefter kan indretningen etapeopdeles efter ønsker, behov og økonomi.

Det bemærkes, at den nye tilbygning tilstræbes bygget som passivbyggeri og dermed så energivenlig, som økonomien tillader.

Omklædning og bad:

Der skal først skabes tidssvarende og tilstrækkelige omklædnings- og badefaciliteter til alle Taarshallens sportsudøvere. Navnlig TUI´s fodboldspillere vil fremover mangle omklædnings- og badefaciliteter, da svømmesalens omklædnings- og badefaciliteter af hygiejnemæssige grunde ikke længere kan benyttes efter svømmesalens åbning. Derfor er omklædnings- og badefaciliteter stærkt påkrævet. De er placeret i bunden af fællesarealet helt mod syd – nærmest gravet ind i brinken, hvilket bevirker, at denne mellembygning ikke vil syne af meget set ude fra. Samtidig giver denne placering - næsten - direkte udgang til fodboldbanerne via en støvlesluse umiddelbart for enden af omklædningsrummene. Omklædningsrummene er særdeles fleksible: fra to store, der opfylder kravene til divisionskampe kan de med et par skydedøre laves om til 4 mindre. Størrelsen reguleres ved aflåselige døre efter behov. Der er ingen fast kønsopdeling, og der er masser af aflåselige vægskabe til den enkelte bruger, hvilket giver stor fleksibilitet og kapacitet.

Taarshallen ser det i øvrigt som en stor fordel for sammenholdet og fællesskabet i byen at stadion nu ligger ved hallen og vi arbejder meget bevidst for, at både fodboldspillere og tilskuere får gavn af den placering og de faciliteter Taarshallen kan tilbyde.

Repos på 1. sal med fællesrum:

Dækket over omklædnings- og baderum, som også danner et repos over en del af fællesarealet etableres også i etape 1 af byggetekniske og rationelle grunde og bliver dermed billigere. Samtidig skal det store fællesrum på ca. 160 m2 på 1. sal etableres. Rummets endevægge dækkes af indbyggede skabe, hvor brugernes materialer til hobbyaktiviteter, diverse spil, service og duge til opdækning til f.eks. fællesspisning, foredragsaftner m.m. kan opbevares. Rummet kan opdeles i to rum ved hjælp af en lydtæt foldevæg, hvis der skal være et separat arrangement i det ene lokale. I det daglige opdeles rummet i mindre afsnit og hyggekroge ved hjælp af flytbare og lyddæmpende rumdelere, så flere grupper af brugere kan udnytte rummet samtidig – og både være i kontakt med andre og samtidig have lidt ro omkring sig, hvis der f.eks. skal læses lektier, spilles kort eller arbejdes, mens der ventes på nogen (fri netadgang). Til dette fællesrum er der fri adgang for alle brugere.

Balkon og trappe til stadion:

Med til etape 1 hører også etablering af en balkon med en 4 meter bred trappe på sydsiden af den oprindelige hal. Gangarealet ud for fællesrummet på 1. sal leder mod øst ud til denne balkon, der via en dør giver forbindelse til cafeteriet, og via den brede trappe er der direkte adgang til og udsyn over stadion. Balkon og trappe kan samtidig bruges som siddeplads for tilskuere til fodboldkampe. Og omvendt: Balkonen kan benyttes til optræden ved udendørs koncerter o.l., hvor publikum sidder på grønsværen foran balkonen med fint udsyn til den/de optrædende.

Indvendig trappe til 1. sal:

Når man ankommer til Taarshallen via parkeringspladsen mod nord og træder ind gennem indgangspartiet vil en bred trappe lede fra fællesarealet op til 1. sal. Trappen kan også benyttes som siddeplads, når fællesarealet neden for benyttes til optræden af forskellig slags.

Den ”halve hal”:

Et væsentligt element i etape 1 er en ”halv hal” med 2 springgrave og trampolin, således at TUI´s gymnastikafdeling kan samle alle deres hold ét sted og opnå en synergieffekt mellem både hold og trænere. Hallen er skitseret til 616 m2. incl. springgrave, men det skal bemærkes at vi kun søger lokaletilskud til en træningssal, som er fra 250 – 599m2.

Når hallen beskrives som ”halv hal”, er det fordi, den kan udvides til en hel hal med korrekte mål til håndboldkampe, hvis behovet opstår.

Hallen kan også bruges til mellemstore kulturelle arrangementer, og tanken er at etablere en scene over springgravsarealet (dog først i en senere etape).

Der etableres et robust sportsgulv i hallen, netop fordi hallen skal benyttes til mange funktioner.

Fællesareal i stueplan:

Til etape 1 hører også fællesarealet i stueplan - med indgangspartiet - mellem den gamle hal og den nye mindre hal. Herfra er der adgang til den nye 1. sal samt til det nuværende cafeteria på 1. sal over den gamle hal, med udsigt over stadion og udgang til balkon og trappe/tilskuertribune som allerede beskrevet. Fra cafeteriet er der gennem vinduer fint udsyn over både den gamle hal og svømmesalen. Her er også trappen op til TUI´s Fodboldafdelings lokaler på 2. sal. Der er altid åbent til cafeteriet og alle er velkomne enten ved bordene eller i sofagruppen. Der er automat med kaffe, læskedrikke med videre, og på tidspunkter med flere brugere i hallen samt ved arrangementer er der naturligvis betjening i cafeteriet.

Med til etape 1 hører også nedbrydning af væggen mellem den gamle hal og gangarealet. Væggen nedbrydes fra indgangsdøren, forbi trappen op til cafeteriet og hen til endevæggen så der åbnes ind til hallen. Samtidig fjernes de gamle toiletter, både dame og herre, samt depotrum, så der bliver åbnet op mellem fællesarealet og den gamle hal. Fællesarealet vil således række ind over den bestående gang, helt ind til den gamle hal, så den gamle hal naturligt bindes sammen med fællesarealet og den nye hal. Fællesarealet vil fremstå som en samlende enhed for hele stueplan.

I fællesarealets vestside vil væggene til et produktionskøkken blive etableret og installationer ført frem, men selve apteringen venter til senere etaper. Rummet, der er meget åbent, vil ind til da blive brugt som hyggehjørne.

I fællesarealet ved indgangspartiet vil der blive opstillet møbler beregnet til den korte pause: et par mindre borde med stole, så der kan læses, skrives, arbejdes med PC (fri netadgang) og afslapningsstole, sækkestole eller lignende flytbare møbler, hvor ventetid kan fordrives og hvor det er muligt at få en sludder – også hvis man lige kommer forbi og vil kigge ind. Det er ønsket at en spadseretur, løbetur eller cykeltur i og omkring byen naturligt vil omfatte et smut omkring hallen bare fordi…

Det skal nævnes, at hallens toiletter - helt lavpraktisk – altid er tilgængelige. Og selvfølgelig er alle faciliteterne i det store fællesareal og i cafeteriet til gratis afbenyttelse – akkurat som fællesrummet på 1. sal.

Der etableres et legehjørne / hyggehjørne hvor småbørn kan fordrive tiden, hvis der er optaget i hallerne.Desuden etableres der en klatrevæg i fællesarealet.

Med denne kun lidt fastlagte og flytbare møblering, vil vi give brugerne mulighed for i nogen grad at indrette rummet efter deres behov og bruge erfaringerne i den endelige indretning af de efterfølgende etaper. Etape 1 er på den vedhæftede skitse afgrænset af en rød prik-linje.

Anlægsbudgettet for etape 1 er efter en reduktion af etagearealet på ca. 400m2 samt diverse justeringer beregnet til ca. 13.200.000 kr. excl. moms, hvilket svarer til kr. XXX pr. m2 excl. moms. Da etape 1 består af et råhus, hvor bl.a. 1. sal ikke er indrettet og køkkenet mangler, er denne m2 pris meget rimelig.

Anlægssum for det samlede projekt er beregning til 20.000.000 kr. excl. moms.

Taarshallen er momsregistreret, så momsen får vi refunderet.

Anlægssum for etape 1

Budgetpris + moms Delpriser Anlægssum
13.200.000

Udgravning, sokkel, gulv
1.450.000

Kloakker
250.000

Stålspær
500.000

Ydervægge, indervægge, tagkasetter, mellemdæk, i alt ca. 3.400m2 x kr. 1.000,-
3.400.000

Glaspartier, indgang, multirum 1. sal. ca. 400m2 x kr. 3.000,- /m2
1.200.000

Tagpap, ca. 2.100m2 x 250 kr. /m2
500.000

Belægning gulve, ca. 1.300,- m2 x kr. 1.000,- /m2
1.300.000

Omklædningsrum / baderum ca. 130m2 x kr. 10.000,- /m2
1.300.000

Springgrave
500.000

Ventilation, genveksanlæg
500.000

El-arbejde
500.000

Arkitekt
800.000

Diverse
1.000.000

Budgetpris + moms Finansiering

Anlægssum
13.200.000

TUI bidrager til springgrave
300.000

Tilskud fra Byfornyelse
1.200.000

Frivillig arbejdskraft
500.000

Tårs Fonden har bevilliget
4.500.000

Ansøgning ENV Fonden
1.000.000

Øvrige Fonde, sponsorater, lokal indsamling
1.700.000

Lånebehov
4.000.000

Ovenstående er et forsigtigt bud. Vi vil tilstræbe at øge mængden af frivilligt arbejde og tillige forsøge at øge den lokale indsamling samt supplere med flere fondsansøgninger

Efterfølgende etaper udføres efter afvejning af ønsker/ behov og økonomi:

Der er i bestyrelsen for Taarshallen fuld enighed om, at de efterfølgende etaper skal være 100% egenfinansierede i form af fondsansøgninger, lokale indsamlinger og donationer, så derfor kan der på nuværende tidspunkt ikke sættes dato på den videre udbygning. Blot at udbygningen vil ske efter afvejning af behov og lønsomhed. Udbygningens etaper er tilsammen beregnet til i alt ca. 7.500.000 kr. excl. moms.

Udbygningen omfatter foreløbig følgende etaper – i uprioriteret rækkefølge:

Der etableres – hvis behovet viser sig – nogle få toiletter i østsiden af det nye fællesareal over mod den gamle hal. Kloakering til disse toiletter er forberedt i etape 1, samtidig med, at de gamle nedslidte toiletter nedbrydes.

Andre toiletter og omklædningsrum nord for motionscentret fjernes for at give plads til en tiltrængt udvidelse af motionscentret.

Et mediatek - oprindelig tænkt placeret i østsiden af fællesarealet som en kasse eller box - flyttes til en roligere placering på 1. sal ved siden af lokalet over køkkensektionen. Dette lokale bruges bl. a. som spinningrum. Denne flytning øger indblikket til den gamle hal, så fællesarealet vil fremstå som et samlende bindeled i hele grundplanet og give plads til lidt fysisk udfoldelse/ opvarmning og nedkøling samt enkle motionsredskaber o.l. - f.eks. en tarzanbane.

Ved siden af trappen etableres en lift, der fører fra fællesarealet ved indgangen op til 1. sal.

Det i etape 1 forberedte produktionskøkken apteres og indrettes til betjening af ca. 200 spisende gæster samt daglig betjening af hallens brugere. I Fællesarealet foran køkkenet, ud mod parkeringsarealet etableres et roligt hjørne med en lille cafè / siddeområde til supplering af fællesarealets øvrige tilbud.

I den nye hal etableres en scene – som i det daglige tænkes ophængt på væggene omkring springgraven, hvor der alligevel skal være en beskyttelsesmåtte på væggene - og som klappes ned, når den skal bruges. Her kan optrædes med sang, musik, revy, amatørteater o.l. samt foredrag og debatmøder.

Uden for fællesrummet/ fælleslokalet på 1. sal etableres en trappe med sidde-trin – en simpel tribune - langs hele sydsiden, så lokalet forbindes med stadion og der bliver direkte adgang fra lokalet og ud.

Depotrum færdiggøres med hylder o.l.

Garderobe etableres evt. under trappen til 1. sal.

Området ved indgangen gøres færdigt med permanent belægning og permanente ramper, ligesom de øvrige ydre omgivelser færdiggøres. Anlægsøkonomi for etape 1
TAARSHALLEN MED MULTIHUS